Institut IGH, d.d. Privacy Policy


Institut IGH, d.d. Zagreb, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714, prikuplja, obrađuje i pohranjuje osobne podatke kandidata za zaposlenje u svrhu pronalaženja radnika koji svojim znanjem i kvalifikacijama najbolje odgovaraju potrebama radnog mjesta.

Način i opseg obrade osobnih podataka definirani su Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka, a u skladu s primjenjivim zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te nacionalnim propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka.

U slučaju da je kandidatu ponuđeno zaposlenje, ili kandidat uđe u najuži izbor za zaposlenje, Institut IGH, d.d. može provesti postupak provjere kandidata prije sklapanja ugovora o radu kako bi se osigurala prikladnost kandidata za izvršavanje zadaća predmetnog radnog mjesta na način koji neće ugroziti sigurnost samog kandidata, kao ni sigurnost drugih zaposlenika, imovine, poslovanja i ugleda Instituta IGH, d.d.

Kandidat pristaje dostaviti potrebnu dokumentaciju za dokazivanje istinitosti tvrdnji koje je iznio usmeno ili u pisanom obliku tijekom selekcijskog postupka. Kandidat pristaje da Institut IGH, d.d. kontaktira osobe i ustanove navedene u životopisu i dostavljenoj dokumentaciji koje su od značaja za predmetno radno mjesto, a s ciljem potvrđivanja njihove istinitosti.

Prilikom provjere koristit će se isključivo javno dostupni izvori i informacije u dokumentaciji koju je kandidat dostavio kako bi se potvrdila istinitost navoda koje je kandidat u pisanom ili usmenom obliku iznio tijekom selekcijskog postupka.

Prilikom provjere prikupljat će se minimalna količina osobnih informacija nužna za ostvarenje svrhe provjere, a svi prikupljeni podaci bit će dostupni isključivo osobama izravno uključenim u postupak zapošljavanja.

Ukoliko se u bilo kojem trenutku utvrdi da su podaci dostavljeni od strane kandidata bili neistiniti ili nepotpuni, Institut IGH, d.d. ima pravo odustati od namjere zapošljavanja tog kandidata, koji odustanak ne stvara nikakve obveze niti odgovornosti Instituta IGH, d.d. prema tom kandidatu.

Kandidat ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti od Instituta IGH, d.d. informacije o tome koji se njegovi osobni podaci obrađuju, na koji način i u kojem opsegu. Kandidat također ima pravo zatražiti ispravak, brisanje ili ograničenje obrade svojih osobnih podataka, kao i ostvarenje drugih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Sve dodatne informacije o svojim pravima vezano za zaštitu osobnih podataka kandidat može zatražiti od Službenika za zaštitu podataka putem elektroničke pošte (zastita.podataka@igh.hr), pisanim upitom upućenim na adresu sjedišta Instituta IGH, d.d. (s napomenom: za Službenika za zaštitu podataka), kao i putem osobnog sastanka sa Službenikom za zaštitu podataka.